Informacja o projekcie – Przepis na ekonomię społeczną

PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”

 

W Polsce funkcjonuje około 16 tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają niemal 700 tysięcy Polek i Polaków – to istotna część sektora pozarządowego. Pełnią one istotną funkcję kształtującą środowisko społeczne szczególnie na terenach wiejskich.

Głównym celem projektu „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ” jest szeroka popularyzacja wiedzy na temat Ekonomii Społecznej, aktywizacja społeczności wiejskiej na obszarze realizacji projektu oraz zainicjowanie procesu ekonomizacji Realizatora projektu – OSP w Strachocinie poprzez wprowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Światowy przemysł turystyczny odnotowuje aktualnie stały wzrost. Ostatnie dane wskazują, że w krajach OECD turystyka tworzy ok. 4,2% PKB oraz 5,4% zatrudnienia. Zgodnie z „Programem Rozwoju Turystyki do 2020r.” wyraźnie obserwowany jest trend w którym wyjazdy turystyczne stają się częstsze, lecz krótsze. Zwiększają się preferencje do podróży na bliskie odległości – wzrost turystyki krajowej. Coraz częściej łączone są różne formy turystyki, np. biznesowa z kulturową. Rosnące zainteresowanie prozdrowotnymi formami spędzania czasu wolnego otwiera możliwości rozwoju turystyki aktywnej z uwzględnieniem turystyki wiejskiej.

 

W kontekście powyższych informacji szansą na uwolnienie, aktywizację i integrację zasobów ludzkich i dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców gminy Sanok w szczególności sołectwa Strachocina i Kostarowce jest ekonomia społ., która przynosi społecznościom dodatkowe, prorozwojowe korzyści, tj.:

  • tworzy lokalnie miejsca pracy
  • rozbudowuje bazę społeczną i materialną dla działań obywatelskich
  • wzmacnia kapitał społeczny

 

Projekt przewiduje przygotowanie i realizację poniżej wymienionych zadań:

  • Seminaria. Ich celem będzie przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej w tym podstaw prawnych, tworzenia przedsiębiorstw społecznych, dobrych praktyk.
  • Konferencja. Konferencja przyczyni się do rozwoju inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Prelegenci zaprezentują m.in. pomysły na rozwój ekonomii społecznej przy wykorzystaniu funduszy UE 2014-2020.
  • Opracowanie zakładki na stronie www realizatora projektu. Na stronie będzie można znaleźć przydatne informacje związane z zagadnieniem ekonomii społecznej, co przyczyni się do popularyzacji wiedzy ww. temacie.
  • Udział w imprezie dożynkowej – STOISKO. To doskonały element umożliwiający szeroką promocję w zakresie ekonomii społecznej.
  • Podpisanie lokalnego p Celem partnerstwa będzie wzrost świadomości społeczności lokalnych w zakresie rzecz ekonomii społecznej, wsparcie NGO zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

Dobre praktyki:

BIESCZADZKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MANUMANIA

 

Inicjatywa „Przepis na ekonomię społeczną” jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Więcej informacji o Ekonomii Społecznej znajdziesz tutaj

Comments are closed.